Jakie są rodzaje obligacji? Czym są obligacje korporacyjne?

Obligacje są dochodową formą ulokowania oszczędności, w celu osiągnięcia zysku z odsetek podczas ich spłaty. Jakie istnieją rodzaje obligacji? Co to są obligacje korporacyjne i gdzie można je nabyć? Zobacz, czym się charakteryzują te papiery wartościowe.

Rodzaje obligacji w Polsce

Obligacje są nazywane papierami wartościowymi i stanowią rodzaj aktywów finansowych umożliwiających wypracowanie zysków z inwestycji. Strona kupująca, określana emitentem, nabywa je od obligatariusza i tym samym staje się jego dłużnikiem. Emitent zobowiązuje się do pokrycia kosztów instrumentu finansowego w określonym czasie i z uwzględnieniem odsetek będących zyskiem strony nabywającej. Obligacje zalicza się do kategorii dłużnych papierów wartościowych, jednak te skarbowe są uważane za jedno z bezpieczniejszych rozwiązań inwestycyjnych na rynku.

Można wyróżnić różne rodzaje obligacji. Najbardziej popularnego podziału dokonuje się ze względu na emitenta, czyli ich nabywcę. Są to: obligacje skarbowe (których emitentem jest Skarb Państwa), obligacje komunalne (wystawiane przez jednostki samorządu terytorialnego) oraz obligacje korporacyjne (emitowane przez przedsiębiorstwa).

Należy również wskazać, że istnieją dwa rodzaje obligacji skarbowych w Polsce — detaliczne i hurtowe. Obligacje detaliczne nabywane są przez klientów indywidualnych, natomiast odbiorcami obligacji hurtowych są zarówno inwestorzy indywidualni, jak i przedsiębiorstwa.

Natomiast do rozprowadzania obligacji komunalnych uprawnione są m.in. gminy, powiaty i województwa, a ich wystawianie nadzorują regionalne izby obrachunkowe.

Co to są obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne są emitowane przez przedsiębiorstwa poszukujące zewnętrznych źródeł finansowych na pokrycie kosztów swojej działalności. Do najpopularniejszych instrumentów finansowych tego typu należą te na Giełdzie Papierów Wartościowych. Są to obligacje średnio i długoterminowe, których czas spłaty wynosi ponad rok. Obligacje korporacyjne należą do papierów wartościowych obciążonych większym ryzykiem niż obligacje skarbowe, ponieważ gwarancję zapewnia prywatna instytucja.

Wyróżnia się co najmniej dwa rodzaje obligacji korporacyjnych: obligacje zabezpieczone (przez inne obligacje lub w formie hipoteki) i obligacje niezabezpieczone (które są wystawiane przez stabilne i największe przedsiębiorstwa). Ta forma instrumentu finansowego daje firmie możliwość szybkiego zgromadzenia środków pieniężnych przy niewielkim nakładzie finansowym. Dzięki temu zebrane finanse mogą zostać przeznaczone na inwestycje prowadzone przez przedsiębiorstwo.

Gdzie kupić obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne można nabyć na giełdzie Catalyst, która należy do Giełdy Papierów Wartościowych i BondSpot. Są one dostępne zarówno dla mniejszych inwestorów w ofercie prywatniej, jak i dużych firm w ofercie publicznej. Sprzedaż obligacji korporacyjnych zależy od notowań. Emisję publiczną tego rodzaju papierów wartościowych organizują domy maklerskie, a informacja o sprzedaży obligacji korporacyjnych jest umieszczana na stronach banków.

Obligacje dają możliwość łatwego pomnożenia kapitału, jednak należy liczyć się z ryzykiem związanym z inwestowaniem w tego typu instrumenty finansowe.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *