Od czego zależy oprocentowanie obligacji korporacyjnych? Na czym zarabia inwestor?

Coraz więcej inwestorów zdaje sobie sprawę z tego, jak korzystne może być dla nich inwestowanie w obligacje korporacyjne. Chociaż odsetki z dłużnego finansowania przedsiębiorstw najczęściej nie są imponująco wysokie, zysk jest stabilny, zabezpiecza portfel inwestycyjny. A od czego zależy wysokość oprocentowania tych papierów wartościowych?

Zyski z inwestowania w obligacje

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw. Co to oznacza? Ty, jako inwestor, pożyczasz spółce kapitał, a ona zobowiązuje się nie tylko do spłaty całego zobowiązania, ale również do wypłacenia należnych odsetek. Najprościej jest to przyrównać do kredytu wypłacanego przez bank, choć oczywiście mechanizmy rządzące obligacjami są inne.

Najczęściej inwestor czerpie zyski z odsetek wypłacanych przez emitenta na podstawie wysokości oprocentowania. Z tego względu dłużne papiery wartościowe można podzielić na obligacje z kuponem miesięcznym, kwartalnym, półrocznym oraz rocznym, gdzie wartość kupnu oznacza częstotliwość wypłaty odsetek.

Warto wiedzieć, że istnieją również obligacje zerokuponowe, które nie posiadają określonego oprocentowania. Na czym więc zarabia inwestor? Na różnicy pomiędzy ceną emisyjną (rzeczywistym poniesionym przez Ciebie kosztem zakupu papierów dłużnych), a ceną nominalną.

Rodzaje oprocentowania inwestycji

Obligacje korporacyjne można podzielić ze względu na rodzaj oprocentowania. O pierwszych z nich, czyli o obligacjach zerokuponowych już wspomnieliśmy. Jakie są pozostałe możliwości? Papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu, w przypadku których emitent wypłaca stałą wysokość odsetek w określonych odstępach czasu oraz obligacje o zmiennym oprocentowaniu, uzależnionym od stopy procentowej.

Czynniki wpływające na wysokość oprocentowania papierów dłużnych

Najczęściej emitenci, na podstawie różnych czynników, sami określają wysokość oprocentowania. Od czego to zależy? Przede wszystkim od ryzyka kredytowego.

Co to oznacza? Jeśli spółka posiada pewną sytuację finansową, a kapitału potrzebuje na rozwój nowych projektów, zaoferuje wykup obligacji o niskim oprocentowaniu – ryzyko niepowodzenia inwestycji jest bardzo małe, a zysk bezpieczny i stabilny. Jeśli natomiast przedsiębiorstwo nie zachowuje płynności finansowej, zwiększa się ryzyko jego niewypłacalności. Dlatego, aby zachęcić potencjalnych inwestorów, oferuje bardziej atrakcyjne odsetki, które mają zrekompensować wysoki poziom ryzyka.

Istotnym aspektem jest również termin wykupu – im jest on dłuższy, tym oprocentowanie będzie wyższe, ponieważ automatycznie zwiększa się również ryzyko inwestycji.

Ponadto mniejsze odsetki inwestor uzyska z obligacji zabezpieczonych oraz z dłużnych papierów wartościowych, które są wprowadzone na rynek Catalyst w celu zwiększenia płynności emisji.

Oprócz tego należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak stopa procentowa, stopa inflacji czy kapitalizację spółki. Jednak jak można zauważyć, na wysokość oprocentowania obligacji korporacyjnych w głównej mierze wpływa ryzyko związane z niewypłacalnością emitenta.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *