Co to są obligacje, akcje?

W dzisiejszych czasach świat finansów umożliwia nam wiele różnych sposobów inwestowania pieniędzy. Jeśli chcemy powiększać swój kapitał, musimy oszczędzać pieniądze, lecz chcielibyśmy również, by nasze fundusze zwiększały swoją wartość. W zależności od stopnia ryzyka, które jesteśmy w stanie podjąć, możemy wystosować różne kroki. Jednym ze sposobów inwestowania, jest zakup obligacji lub akcji. Czym są? Co się z nimi wiąże?

Obligacje i akcje, czyli papiery wartościowe

Zarówno obligacje jak i akcje są to po prostu papiery wartościowe w formie pisma, lub zapisu w systemie rachunku papierów wartościowych. Mówiąc prościej, są to dokumenty, których posiadanie gwarantuje określone prawa majątkowe. Należą one do dokumentów zbywalnych, co oznacza, że możemy je przekazać komuś innemu. Tu warto zaznaczyć, że papiery wartościowe to nie tylko obligacje i akcje, mimo iż cieszą się ogromną popularnością wśród inwestorów. Inne instrumenty finansowe tego typu to np.: czeki, weksle, kwity depozytowe, listy zastawne, listy hipoteczne czy bony skarbowe.

Czym są obligacje?

Obligacje są to papiery wartościowe o charakterze dłużnym, a więc potwierdzające zadłużenie się emitenta obligacji (osoby emitującej obligacje) u obligatariusza (osoby pozyskującej obligacje). Dług jest spłacany przez emitenta w formie oprocentowania wypłacanego w terminie wykupu. Obligacje może sprzedawać: Skarb Państwa, gmina, ale także osoba prawna, czy spółka akcyjna.

Czym są akcje?

Akcje dotyczą spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest to taki rodzaj instrumentów finansowych, który sprawia, że akcjonariusz (kupujący akcje) staje się uczestnikiem spółki. Posiadanie ich wiąże się jednak nie tylko z zyskiem w postaci akcji spółki, ale również z możliwością czynnego udziału w podejmowaniu decyzji o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Obligacje i akcje — różnice

Oba rodzaje inwestycji są papierami wartościowymi, a więc inaczej mówiąc, prawami majątkowymi. Obligacje mają charakter dłużny, przy czym akcje są papierami udziałowymi. W przypadku obligacji inwestujący nie ma żadnych praw wobec emitenta, jednak w przypadku akcji, akcjonariusz zyskuje realny wpływ na funkcjonowanie spółki. Obligacje zazwyczaj emitowane są przez Skarb Państwa, przy czym akcje sprzedają przedstawiciele spółek akcyjnych. Te dwa instrumenty finansowe różnią się również stopniem ryzyka, które ponosi inwestor. Akcje dają szansę na spory zysk, jednak wiążą się też z dużym ryzykiem. Obligacje są przeznaczone dla mniej doświadczonych inwestorów.

Jak kupić obligacje, akcje?

Papiery wartościowe możemy pozyskiwać na różne sposoby. Dostęp do obligacji w naszym kraju umożliwia Catalyst, które jest częścią warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Jednak aby kupić tam obligacje, musimy to uczynić za pośrednictwem domu maklerskiego. Obligacje Skarbu Państwa możemy kupić w PKO BP, który jest odpowiedzialny za ich sprzedaż. Inną opcję stanowi pozyskanie obligacji bezpośrednio od przedsiębiorstwa w przypadku obligacji korporacyjnych, lub poprzez fundusze inwestycyjne. Natomiast jeśli chodzi o akcje, to aby je zakupić, musimy posiadać rachunek inwestycyjny. Możemy go założyć w dowolnym licencjonowanym przez KNF domu maklerskim. I tutaj również jest opcja zakupu bezpośredniego od spółki emitującej akcje.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *